Przetwarzanie danych osobowych

Obowiązek informacyjny dla czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej  w Sochocinie w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Guzikarzy 8A, 09-110 Sochocin. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 09-110 Sochocin lub drogą e-mailową pod adresem: biblioteka@sochocin.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych wyznaczony przez Administratora to : Pan Janusz Wyrzykowski z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@sochocin.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.  o bibliotekach.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu korzystania z zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie.
 5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
 6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Głównego Urzędu Statystycznego, a także do innych bibliotek.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od czasu zaprzestania korzystania z zasobów biblioteki.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie.
 13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.