Regulamin wypożyczania gier planszowych

                    Załącznik do

Zarządzenia Nr 5/2023

Dyrektora MGBP w Sochocinie

z dnia 21 marca 2023 r

           

Regulamin wypożyczania gier planszowych

w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej

w Sochocinie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki udostępniania gier planszowych, zwanych dalej „Grami”, ze zbiorów Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie  zwanej dalej „Biblioteką”, przez osoby zapisane do Biblioteki, zwane dalej „Czytelnikami”.
 2.  Zasady zapisów do Biblioteki określa Regulamin korzystania z materiałów i usług Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie.
 3. Gry będące przedmiotem wypożyczania są własnością Biblioteki.
 4.  Gry udostępnia się na miejscu (do użytku w Czytelni ) lub wypożycza na zewnątrz.

Rozdział II
Wypożyczanie gier

 1. Wypożyczanie Gier jest usługą nieodpłatną.
 2. Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie Czytelnicy zapisani do Biblioteki,   po wcześniejszym zapoznaniu się z Regulaminem.
 3. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie jedną Grę. Kolejną Grę czytelnik może wypożyczyć po zwrocie poprzednio wypożyczonej.
 4. Gry można wypożyczać na okres 14 dni.
 5. Wypożyczane przez Czytelnika Gry są rejestrowane w bazie komputerowej Biblioteki u bibliotekarza i przypisane do konkretnego Czytelnika.
 6. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia Gry Czytelnikowi w uzasadnionych przypadkach (zniszczenie gry, gubienie elementów, brak zwrotu w terminie).
 7. Każda gra zawiera specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie. Czytelnik powinien sprawdzić stan gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia powinny być zgłoszone bibliotekarzowi  przed wypożyczeniem. Niezgłoszenie braków i uszkodzeń gry traktowane jest jako wypożyczenie gry kompletnej.
 8. Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną grę jest zobowiązany sprawdzić jej stan techniczny i kompletność, zgodnie   ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie – w obecności osoby dokonującej zwrotu.
 9. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Gry, a także jej zagubienie lub zdekompletowanie.
 10. W przypadku uszkodzenia, zagubienia bądź zdekompletowania gry, Czytelnik zobowiązany jest, w porozumieniu z pracownikiem Biblioteki, do:
  -odkupienia takiej samej gry lub,
  -kupienia innej, wskazanej przez bibliotekarza lub,
  – uzupełnienia brakujących elementów. Czytelnik jest zobowiązany do wykonania jednego z działań w/w w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki.

11. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odmowy wypożyczenia Gry w sytuacji, gdy Czytelnik notorycznie zwraca uszkodzone lub zdekompletowane Gry.

Rozdział III
Korzystanie na miejscu

 1. Czytelnik może korzystać z gier planszowych na miejscu w czasie wyznaczonym przez Bibliotekę w czytelni biblioteki.
 2. Czytelnik korzystający z gier planszowych na miejscu, zobowiązany jest do poszanowania własności Biblioteki.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulamin korzystania z materiałów i usług Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie.
 2.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.